ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบผังเมือง

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเข้า

และท่อระบายน้ำ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 4

การวางและจัดทำผังเมือง

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

(1) งานส่งเสริมอาชีพ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

ฝึกอบรมอาชีพ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

การพัฒนาอาชีพ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 4

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ 5

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

 

 

 

 

(2) งานสวัสดิการสังคม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

 

 

 

 

(3) งานนันทนาการ

 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย

และกิจกรรมด้านนันทนาการ

 

(4) การศึกษา

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

ส่งเสริมวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กเล็กก่อนวันเรียน

 

 

 

 

(5) การสาธารณสุข

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

สนับสนุนและจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

ส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที่ 4

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์ลดปริมาณขยะ

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

พัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาที่ 4

พัฒนารายได้

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาด้านอื่นๆ

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1

ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น