วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

     " แม่ต้านน่าอยู่ ผืนป่าสมบูรณ์       ประชาชนมีคุณภาพ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี           ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง "พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

1. จัดให้มีสาธารณุปโภค สาธารณูปการ และการวางระบบผังเมืองของท้องถิ่น
2. บำรุง รักษา เอกลักษณ์ ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุน และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การบริหารการจัดการท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล