ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบผังเมือง

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเข้า

และท่อระบายน้ำ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔

การวางและจัดทำผังเมือง

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

(๑) งานส่งเสริมอาชีพ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

ฝึกอบรมอาชีพ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

การพัฒนาอาชีพ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

 

 

 

 

(๒) งานสวัสดิการสังคม

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

 

 

 

 

(๓) งานนันทนาการ

 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย

และกิจกรรมด้านนันทนาการ

 

(๔) การศึกษา

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ส่งเสริมวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กเล็กก่อนวันเรียน

 

 

 

 

(๕) การสาธารณสุข

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

สนับสนุนและจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์ลดปริมาณขยะ

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

พัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔

พัฒนารายได้

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘

การพัฒนาด้านอื่นๆ

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑

ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น