ท่านต้องการให้ อบต.แม่ต้าน
พัฒนาด้านใดมากที่สุด

เส้นทางการคมนาคม
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพสังคม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านกีฬาและนันทนาการ
ด้าานส่งเสริมการท่องเที่ยวแสดงผลทั้งหมด