ชื่อ - สกุล : จ่าสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

ระดับ :

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

รับราชการเมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

 
ชื่อ - สกุล : นายปวีณ วารีนิล

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

ระดับ :

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

รับราชการเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

 

ชื่อ - สกุล : นางอเทตยา แก้วภักดี

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙

รับราชการเมื่อ : ๑ มีนาคม ๒๕๔๙


ชื่อ - สกุล : นายฉัตรชัย พลเสน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

วัน เดือน ปี เกิด :

รับราชการเมื่อ :

 


ชื่อ - สกุล : นายศุภกิจ เปี่ยมอยู่

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

วัน เดือน ปี เกิด : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

รับราชการเมื่อ : ๑ กันยายน ๒๕๔๗
ชื่อ - สกุล : นางสาวนิภาพร อุตมะ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

วัน เดือน ปี เกิด :

รับราชการเมื่อ :
ชื่อ - สกุล : นางสุกฤตา สิงห์นันท์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

วัน เดือน ปี เกิด :

รับราชการเมื่อ :
ชื่อ - สกุล : นายเกษม ธรรมกร

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

รับราชการเมื่อ : ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖
ชื่อ - สกุล : นางธัญศญา ศรีธิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๑ เมษายน ๒๕๑๙

รับราชการเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
ชื่อ - สกุล :นายเชาวฤทธิ์ สิทธิเวช

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๗

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งเรือง อร่ามเรือง

ตำแหน่ง : ตกแต่งสวน

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๔

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นายสุทธิพันธ์ กันธะรักษา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

วัน เดือน ปี เกิด : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

รับราชการเมื่อ :
ชื่อ - สกุล : นายเทอดศักดิ์ ทิพย์โรจน์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วัน เดือน ปี เกิด :๒๒ เมษายน ๒๕๑๕

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นายวิชาญยุทธ์ ตะวันงดงาม

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

วัน เดือน ปี เกิด : ๑ มกราคม ๒๕๓๓

รับราชการเมื่อ :


ชื่อ - สกุล : นายกฤตนัย เจริญรัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยุ

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๘ กันยายน ๒๕๒๖

รับราชการเมื่อ :
 


 

ชื่อ - สกุล : นางอารีรัตน์ ทองแย้ม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

ระดับ :

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗

รับราชการเมื่อ : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ชื่อ - สกุล : นางวาสนา ปภาปิยวรโชติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕

รับราชการเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

 


ชื่อ - สกุล : นางจงรักษ์ ใจมนต์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

วัน เดือน ปี เกิด :

รับราชการเมื่อ :
ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ จันทราช

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นางสาวอังคณา ศักดิ์ชัยบูรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วัน เดือน ปี เกิด :
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
รับราชการเมื่อ :
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ชื่อ - สกุล : นายศุภกิตติ์ สีด้วง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ระดับ :

วัน เดือน ปี เกิด : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘

รับราชการเมื่อ : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ชื่อ - สกุล : นายสุริยัน วงษ์แก้ว

ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๐ กันยายน ๒๕๒๓

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖

 


ชื่อ - สกุล : นายกิ่ง บุญชู

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องสูบน้ำ

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๙

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นายอุทิน ตานะเศรษฐ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นายชัยรัตน์ อินทฉิม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

รับราชการเมื่อ : ๑ กันยายน ๒๕๕๖
ชื่อ - สกุล : นายจตุพงษ์ เจริญพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๒

รับราชการเมื่อ : ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ชื่อ - สกุล : นางสาวธัญญารัตน์ เอกวิญญา

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๕ มกราคม ๒๕๓๓

รับราชการเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ชื่อ - สกุล : นายศรันย์ ท้องฟ้าชมพู

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔

รับราชการเมื่อ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ชื่อ - สกุล : นายกำพล ศรีสิทธิกาย

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

วัน เดือน ปี เกิด : ๑ มกราคม ๒๕๓๖

รับราชการเมื่อ :
ชื่อ - สกุล : นางสาวกันยารัตน์ วังคำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖


 

 
ชื่อ - สกุล : นางสาริศา อัคพิน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๑ มกราคม ๒๕๒๑

รับราชการเมื่อ : ๑ กันยายน ๒๕๔๖
ชื่อ - สกุล : นางประทิม สายชลคีรี

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

วัน เดือน ปี เกิด : ๙ เมษายน ๒๕๑๗

รับราชการเมื่อ : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 


ชื่อ - สกุล :นางผ่องศรี ชื่นดวง

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

รับราชการเมื่อ : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ชื่อ - สกุล : นางบุษกร ปัญญาธิ

ตำแหน่ง : คนครัว

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๗

รับราชการเมื่อ : ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ชื่อ - สกุล : น.ส.ธัญญาภรณ์ ดอนสกุลไพรขจี

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๒

รับราชการเมื่อ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ชื่อ - สกุล : นางสาวปัทมา มรดกพยัคฆ์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

วัน เดือน ปี เกิด : ๑ มกราคม ๒๕๓๓

รับราชการเมื่อ : ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ชื่อ - สกุล : นางสาวบุษบา ก้องไพรคีรี

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๐ มกราคม ๒๕๓๑

รับราชการเมื่อ : ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพ์ใจ กวีกันธร

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๖ เมษายน ๒๕๓๔

รับราชการเมื่อ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ชื่อ - สกุล : นายประพันธ์ แก้วปัญญาเพ็ญ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๑ มกราคม ๒๕๒๕

รับราชการเมื่อ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 
ชื่อ - สกุล : นายจีรเดช ปภาปิยวรโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๖

รับราชการเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ชื่อ - สกุล : นายสมชัย เทพบุญ

ตำแหน่ง : คนงานเกษตร

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

รับราชการเมื่อ : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ชื่อ - สกุล : นายสงกรานต์ เวียงแก้วมณี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

วัน เดือน ปี เกิด : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รับราชการเมื่อ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖