ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด

ตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง
นายชุมพล จันทระ

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๐

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง
นายกิตติ พจน์พิพากษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด

การศึกษา

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง
จ่าสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

ปริญญาโท

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อ - สกุล : นายชำนาญ พันธุ์คำ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๑
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
ชื่อ - สกุล : นายบุญธรรม สิทธิเวช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ ใจยา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายพะเน๊าะเจ วนาเฉลิมเกียรติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๓
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายตุจา นันทิสกุล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๓
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายวาโพ คะนองพนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๔
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายดิ๊ขะ สืบชัยวงศ์วิเศษ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๔
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายวรัญญู ขจรคีรีกุล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๕
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายสมนึก ท้องฟ้าชวาล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๕
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายมนต์ชัย แหวนสวรรค์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๖
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายพะก่อแฮ วังธานี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๖
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายจ้ายทู บงกชกุนที
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๗
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายสมบูรณ์ คีรีชิงชัยสถิต
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๗
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายสิทธิชัย ชวาลคีรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๘
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายทนงศักดิ์ พนาสมปอง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๘
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายเสาร์ สองยางเจริญสุข
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๙
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ชื่อ - สกุล : นายพะเคชา สุภาพวิระชน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๑๐
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล : นายธนพล ครองนาคา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.แม่ต้าน หมู่ที่ ๑๐
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ครบวาระ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐