- คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542
   - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่2)2549
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
   - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
   - พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
     ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 พ.ศ.2553
   - ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
   - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2554