ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี เกิด

การศึกษา

เริ่มดำรงตำแหน่ง

ครบวาระ

นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

ปริญญาตรี

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี เกิด

การศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง

 

นายพิสุทธิ์ ปู่ซาว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๒

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี เกิด

การศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง

 

นายอานุภาพ โกศลฉลาด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๑ มกราคม ๒๕๒๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี เกิด

การศึกษา

วาระการดำรงตำแหน่ง

 

นายธนพล นันทิสกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

๑ มกราคม ๒๕๒๒

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐