สายด่วนผู้บริหาร : 08-5731-4087
....:::: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ::::....
I   ติดต่อผู้ดูแลระบบ   I
  ข้อมูล อบต.แม่ต้าน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลสถานะการคลัง
    รายงานทางการเงิน
    โครงสร้าง อบต.แม่ต้าน
    คณะผู้บริหาร
    สภา อบต.แม่ต้าน
    บุคลากร
    ตราสัญลักษณ์ อบต.แม่ต้าน
  คำสั่ง / ประกาศ /แผน
    คำสั่ง อบต.แม่ต้าน
    ประกาศ อบต.แม่ต้าน
    แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔
    แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
    แผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๕๙
    แผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๐
    แผนอัตรากำลัง
    แผนพัฒนาบุคลากร
    ข้อบัญญัติ ฯ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔
      การควบคุมการเลี้ยง/ปล่อยสัตว์
      การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
      การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย
      การควบคุมการแต่งผม
      การใช้น้ำประปา
      การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
    แบบสำรวจความคิดเห็น
  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ อปท.
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
       และประเมินผลของ อปท.
    ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
    ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
    ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
    ระบบข้อมูลกลาง อปท.
    ข้อมูลแผนอัตรากำลังสามปี
    ระบบบำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
    ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
    ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
    สถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่น
    ระบบ Electronic Form

ข่าวกิจกรรม
(อ่านต่อ >>>

(อ่านต่อ >>>

ผลงานเด่น
อบต.แม่ต้าน
OTOP
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
รายงานการประชุม
     รายงานการประชุมสภาฯ
     รายงานการประชุมผู้บริหาร
     รายงานการประชุมพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
ที่อยู่ 433 หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ 0-5558-9301 โทรสาร 0-5558-9301
E-mail :
433@maetanlocal.go.th