สายด่วนผู้บริหาร : 08-5731-4087
....:::: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ::::....
I   ติดต่อผู้ดูแลระบบ   I
  ข้อมูล อบต.แม่ต้าน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ข้อมูลทั่วไป
    รายงานทางการเงิน
    โครงสร้าง อบต.แม่ต้าน
    คณะผู้บริหาร
    สภา อบต.แม่ต้าน
    บุคลากร
    ตราสัญลักษณ์ อบต.แม่ต้าน
  คำสั่ง / ประกาศ /แผน
    คำสั่ง อบต.แม่ต้าน
    ประกาศ อบต.แม่ต้าน
    แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
    แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
    แผนการจัดหาพัสดุ 2559
    แผนการจัดหาพัสดุ 2560
    แผนอัตรากำลัง 2558 - 2560
    ข้อบัญญัติ ฯ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
      การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
      การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
      กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      ตลาด สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
      การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
      การควบคุมการแต่งผม
      การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
      การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
    แบบสำรวจความคิดเห็น
  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ อปท.
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
      และประเมินผลของ อปท.[e-Plan]
    ระบบบันทึกบัญชี [e-LAAS]
    ระบบข้อมูลเลือกตั้ง[ele]
    ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.[welfare]
    ระบบข้อมูลกลาง อปท.[Info]
    ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น [sis]
    ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.[ccis]
    สถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม
(อ่านต่อ >>>

(อ่านต่อ >>>

ผลงานเด่น
อบต.แม่ต้าน
OTOP
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
รายงานการประชุม
     รายงานการประชุมสภาฯ
     รายงานการประชุมผู้บริหาร
     รายงานการประชุมพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
ที่อยู่ 433 หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ 0-5558-9301 โทรสาร 0-5558-9301
E-mail :
433@maetanlocal.go.th